Our Team

Vemu Jyoti Rao, Gurdeep Singh Bhatia, K Papa Rao, Jatin Kumar, Piyush Kumar, Chamandeep Singh, Rimsha Lakesh, Sumit shukla, Lokesh Patnaik, Gaurav Singhania, Sachin Harne


Our Intern [2019]

Sanya Sareen (3013315041), Jayshree Chandak (3292215014), Shikha Shrivastava (3362814057), Shubham Sinha (3362813121), Shruti Rao (BALI1SL16007), Shikhar Gupta (17BIT0081), Meghna Dubey (300102216043), Santmani Kaushal (5142113066), Saloni Vashisth (300102216066), Gursagar Singh (3013314049), Shatakshi Pandey (300102216073), Ruchi (300102216059), Ashish Sonkar (5142114002),Suman (5012115044), Utkrishta Mahaskar (301302516063), Ruchi Dongaonkar (310140697)